Wyszukiwarka

Wymiana i zwroty

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU
1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, składając oświadczenie w tym przedmiocie, w terminie czternastu dni od otrzymania Towaru https://after-sales.allegrostatic.com/after-sales-service-d2/d7be84bc-5408-42d2-8d0d-acf3ea02feba. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w terminie. 
2. Powyższe uprawnienie może zostać wykonane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Perfectlife Sp. z o. o., 05-555 Grzędy, ul. Słoneczna 29, lub na adres e-mail: info@zakupy365.eu .
3. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail, Sklep niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia, w formie pliku PDF na adres e-mail podany przez Konsumenta.
4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru znajduje się na Stronie internetowej oraz jest doręczany Konsumentowi na jego wyraźną prośbę wysłaną drogą elektroniczną.
5. W przypadku skorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań względem Sklepu. To, co Konsument i Sklep wzajemnie sobie świadczyli, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, co oznacza, że na przestrzeni czasowej od przekazania Towaru Konsumentowi nie może nastąpić:
     a) mechaniczne uszkodzenie Towaru, lub
     b) wystąpienia braku jakiegokolwiek z elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba, że powyższe jest wyłącznie przyczyną wad fizycznych lub prawnych Towaru.
6. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.
7. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu. Jeżeli nie jest to niemożliwe Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sklepu, tj.: Perfectlife Sp. z o. o.. ul.Słoneczna 29, 05-555 Grzędy.
8. Sklep zwraca Konsumentowi również koszty doręczenia Towaru Konsumentowi, z tym jednak zastrzeżeniem, że Sklep zwraca kwotę najtańszego sposobu doręczenia Towaru Konsumentowi oferowanego na etapie zawierania Umowy, jeżeli Konsument wybrał droższy sposób dostawy.
9. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.
10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności zaś w przypadkach:
a) umowy, której przedmiotem jest Towar w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócony ze względów ochrony zdrowia lub higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;