Wyszukiwarka

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego (obowiązuje od 01.09.2017r.)

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE    
1. Sklep internetowy działający pod adresami: www.zakupy365.eu prowadzony jest przez PERFECTLIFE Sp. z o.o. z siedzibą w Grzędach przy ul. Słoneczna 29, 05-555 Grzędy, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000687384, z kapitałem zakładowym: 50.000,00 złotych, numer NIP: 1231361201, REGON: 367862467
2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania przez klientów i/lub użytkowników ze sklepu internetowego.
3. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@zakupy365.eu, telefonu +48 692999822.

II. DEFINICJE
1. Klient: osoba zawierająca oraz zamierzająca zawrzeć umowę z Sklepem za pośrednictwem witryny www.zakupy365.eu (w tym Konsument).
2. Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Konto: oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
4. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
5. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
    a. firmę kurierską;
    b. operatora skrytek pocztowych (paczkomat).
6. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Punkt odbioru osobistego: lokal, w którym w określonych godzinach możliwe jest odebranie zamówionego Towaru.
8. Regulamin: niniejszy Regulamin Sklepu.
9. Rejestracja: czynność jednorazowa polegająca na utworzeniu Konta przez Klienta z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sklep w witrynie www.zakupy365.eu.
10. Strona internetowa: witryna www.zakupy365.eu
11. Towar: rzecz ruchoma będąca w ofercie sprzedaży Sklepu, której dotyczy umowa sprzedaży.
12. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, wyrażone w formie elektronicznej, bezpośrednio zmierzające do zawarcia drogą elektroniczną umowy sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep.
13. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

III. REJESTRACJA
1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

IV. ZAMÓWIENIE
1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na jednej ze stron Sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczychi służy wystawieniu poprawnej faktury VAT).
2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
3. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. 
4. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

V. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN) i mają wliczoną opłatę KGO. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
    a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
    b. kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności;
    c. gotówką lub kartą za pobraniem.
3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
5. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie dedykowanego linku dostępnego w mailowym potwierdzeniu zamówienia. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne, nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta, opisanego w §9 Regulaminu.

VI. KOSZTY, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY
1. W zakupy365.eu są dostępne następujące sposoby dostawy towarów:
    a. odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Towarów
    b. przesyłka kurierska
    c. odbiór osobisty w INPOST Paczkomat
2. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa kupujący. Szczegółowe koszty i terminy dostawy są uzależnione od wagi i wielkości przesyłki oraz wybranego sposobu dostawy.
3. W przypadku dostawy standardowej przewoźnik doręcza przesyłki tylko od poniedziałku do piątku - za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawa realizowana jest jedynie na obszarze Polski.
4. Wydanie towaru w Punkcie Obsługi Towaru następuje wyłącznie do rąk Kupującego lub osoby uprawnionej do odbioru towaru w jego imieniu, po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu zawierającego zdjęcie i potwierdzającego tożsamość oraz podaniu numeru zamówienia.
5. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zażądać od dostawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie przesyłki nie dające się zauważyć przy odbiorze, Kupujący powinien w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki zawiadomić o nich dostawcę.

VII. ODBIÓR OSOBISTY 
1. Zamówione Towary można odbierać osobiście w jednym z Punktów odbioru osobistego.
2. Odbiór jest możliwy po wcześniejszym potwierdzeniu przez Sklep w formie e-mail dostępności danego asortymentu w Punkcie odbioru osobistego.

VIII. REKLAMACJA
1. Sklep Internetowy jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Zgodnie z art. 556[1] § 1 Kodeksu cywilnego wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
3. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
5. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia od sprzedającego na kupującego.
6. Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
7. Reklamacja musi zostać wniesiona pisemnie na adres Sklepu Internetowego  PERFECTLIFE Sp. z o.o. z siedzibą w Grzędach przy ul. Słoneczna 29, 05-555 Grzędy,  lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sklep@zakupy365.eu.
8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na własny koszt dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić Sklepowi Internetowemu dokumentację fotograficzną z uwzględnionymi wadami i opisem wady produktu.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU
1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, składając oświadczenie w tym przedmiocie, w terminie czternastu dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w terminie.
2. Powyższe uprawnienie może zostać wykonane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Perfectlife Sp. z o. o., 05-555 Grzędy, ul. Słoneczna 29, lub na adres e-mail: info@zakupy365.eu .
3. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail, Sklep niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia, w formie pliku PDF na adres e-mail podany przez Konsumenta.
4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru znajduje się na Stronie internetowej oraz jest doręczany Konsumentowi na jego wyraźną prośbę wysłaną drogą elektroniczną.
5. W przypadku skorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań względem Sklepu. To, co Konsument i Sklep wzajemnie sobie świadczyli, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, co oznacza, że na przestrzeni czasowej od przekazania Towaru Konsumentowi nie może nastąpić:
     a) mechaniczne uszkodzenie Towaru, lub
     b) wystąpienia braku jakiegokolwiek z elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba, że powyższe jest wyłącznie przyczyną wad fizycznych lub prawnych Towaru.
6. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.
7. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu. Jeżeli nie jest to niemożliwe Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sklepu, tj.: Perfectlife Sp. z o. o.. ul.Słoneczna 29, 05-555 Grzędy.
8. Sklep nie zwraca Konsumentowi kosztów doręczenia Towaru, jeżeli Konsument się rozmyśłił a towar jest pełnowartściowy. Jedynie w przypadku winy Sklepu (towar uszkodzony), Sklep zwraca calość kwoty wpłaconej przez Konsumenta wraz z kosztem wysyłki.
9. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.
10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności zaś w przypadkach:
a) umowy, której przedmiotem jest Towar w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócony ze względów ochrony zdrowia lub higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


X.  POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sklep.
2. Wszystkie dane osobowe Klientów są przechowywane na serwerze wyposażonym w właściwe zabezpieczenia uniemożliwiające wgląd w nie osobom nieupoważnionym.
3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Sklep wyłącznie w celach prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży Towarów za pośrednictwem Strony internetowej.
4. Dane osobowe gromadzone przez Sklep nie zostaną ujawnione żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadku, gdy obowiązek taki będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane Klienta będą przechowywane przez Sklep przez okres nie dłuższy niż to konieczne w związku z korzystaniem Klienta z oferty Sklepu zawartej na Stronie internetowej, a następnie po złożonym przez Klienta wniosku drogą mailową zostaną trwale usunięte z bazy danych Sklepu.
6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sklep, ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia.
7. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych bez zgody Klienta.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sklepowi, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sklepowi rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
3. Sklep, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez niego podczas Rejestracji, co najmniej 20 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
4. Klient zobowiązany jest powstrzymać się przed umieszczaniem na Stronie internetowej treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich. Sklep uprawniony będzie do uniemożliwienia Klientowi korzystania z usług Sklepu w przypadku naruszania przez Klienta postanowień powyższych, a także w przypadku wielokrotnego składania Zamówień bez zamiaru ich realizacji.
5. Strony są zwolnione z odpowiedzialności z powodu siły wyższej, przez okres jej trwania. Za siłę wyższą Strony rozumieją w szczególności: klęski żywiołowe, nieprzewidziane strajki, itp.
6. Przyjęcie przez Klienta przesyłki z Towarem bez zastrzeżeń jednoznaczne jest z niewystępowaniem zewnętrznych fizycznych uszkodzeń produktu oraz jego kompletności w zakresie w jakim możliwa jest ocena tego stanu przez Klienta.
7. Strony wyłączają uprawnienia wynikające z rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o wprowadzeniu zmian na Stronie internetowej. Zmiany są jednak bezskuteczne w stosunku do Klientów, którzy zawarli umowy ze Sklepem przed wejściem w życie zmian Regulaminu, chyba że złożą oświadczenie, że akceptują postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
9. W przypadku zwrotu towaru i uszkodzenia go w trakcie transportu na skutek niewłaściwego zapakowania Klient ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.