Wyszukiwarka

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego (obowiązuje od 01.09.2017r.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE    
1. Sklep internetowy działający pod adresami: www.zakupy365.eu prowadzony jest przez PERFECTLIFE Sp. z o.o. z siedzibą w Grzędach przy ul. Słoneczna 29, 05-555 Grzędy, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000687384, z kapitałem zakładowym: 50.000,00 złotych, numer NIP: 1231361201, REGON: 367862467
2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania przez klientów i/lub użytkowników ze sklepu internetowego.
3. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@zakupy365.eu, telefonu +48 692999822.

DEFINICJE
1. Klient: osoba zawierająca oraz zamierzająca zawrzeć umowę z Sklepem za pośrednictwem witryny www.zakupy365.eu (w tym Konsument).
2. Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Konto: oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
4. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
5. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
    a. firmę kurierską;
    b. operatora skrytek pocztowych (paczkomat).
6. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Punkt odbioru osobistego: lokal, w którym w określonych godzinach możliwe jest odebranie zamówionego Towaru.
8. Regulamin: niniejszy Regulamin Sklepu.
9. Rejestracja: czynność jednorazowa polegająca na utworzeniu Konta przez Klienta z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sklep w witrynie www.zakupy365.eu.
10. Strona internetowa: witryna www.zakupy365.eu
11. Towar: rzecz ruchoma będąca w ofercie sprzedaży Sklepu, której dotyczy umowa sprzedaży.
12. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, wyrażone w formie elektronicznej, bezpośrednio zmierzające do zawarcia drogą elektroniczną umowy sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep.
13. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 REJESTRACJA
1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.Reklamcje należy składać na adres email: sklep@zakupy365.eu 
Reklamowany produkt powinien być dostarczony wraz z całym kompletem który otrzymali Państwo przy zakupie(oryginalne opakowanie z paragonem). Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane imienne oraz teleadresowe wraz z numerem kontaktowym. Prosimy dołączyć dowód zakupu oraz pisemną informację na temat usterki. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy bezzwłocznie spisać z kurierem doręczającym protokół szkody. Następnie prosimy o kontakt w celu złożenia reklamacji. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie - klient otrzymuje informację o przebiegu procesu reklamacji w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamowanego produktu. Nie przyjmujemy reklamacji wysłanych przesyłką pobraniową. Ewentualny zwrot kosztów jest dokonywany poprzez bezpośrednią wpłatę na konto Kupującego.      
Koszty przesyłki reklamacyjnej pokrywa klient.  
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta,będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.  
  Zgodnie z artykułem 33 Ustawy o prawach konsumenta: Zwolnienie z obowiązku zwrotu dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy "Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów." Sprzedający zwraca konsumentowi koszty przesyłki reklamacyjnej do wysokości najtańszej opcji wysyłki rejestrowanej dostępnej w danej ofercie.    
Dla ułatwienia identyfikacji twojej paczki prosimy o podpisanie na zewnątrz przesyłki swoim nickiem z ALLEGRO, ułatwi to nam odnalezienie zgłoszenia.      
Prosimy o stosowanie się do ustalonych procedur.   

Dodatkowe informacje

 Zamówiony produkt należy sprawdzić w obecności kuriera czy nie posiada uszkodzeń ponieważ prawo o ubiegania się o odszkodowanie przechodzi na odbiorcę gdy paczka zoastanie odebrana przez odbiorce.
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 poz. 1529) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej prawo wniesienia reklamacji przysługuje:                                 
a)   nadawcy;    
b) adresatowi - w przypadku gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka pocztowa zostanie doręczona adresatowi. 
Reklamowany produkt powinien być dostarczony wraz z całym kompletem który otrzymali Państwo przy zakupie(oryginalne opakowanie z paragonem). Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane imienne oraz teleadresowe wraz z numerem kontaktowym. Prosimy dołączyć dowód zakupu oraz pisemną informację na temat usterki. Reklamacje prosimy zgłaszać mailowo. Informacje o reklamacji prosimy przesyłać na adres: sklep@zakupy365.eu Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie - klient otrzymuje informację o przebiegu procesu reklamacji w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamowanego produktu. Nie przyjmujemy reklamacji wysłanych przesyłką pobraniową. Ewentualny zwrot kosztów jest dokonywany poprzez bezpośrednią wpłatę na konto Kupującego.      
Koszty przesyłki reklamacyjnej pokrywa klient.  

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta,będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.     
Zgodnie z artykułem 33 Ustawy o prawach konsumenta: Zwolnienie z obowiązku zwrotu dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy "Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów." Sprzedający zwraca konsumentowi koszty przesyłki reklamacyjnej do wysokości najtańszej opcji wysyłki rejestrowanej dostępnej w danej ofercie.       

TRACI MOŻLIWOŚĆ ZWROTU TOWARU. 
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wartość produktów objętych Odstąpieniem od Umowy. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli pisząc na adres e-mail sklep@zakupy365.eu  bądź umieszczając Odstąpienie od Umowy w paczce wraz ze zwracanym towarem.

 Zwracany towar nie powinien być używany przez kupującego, i zapakowany w oryginalne opakowanie. W inny przypadku towar jest przyjmowany jako reklamacja